tiki

Breyer Horse Tiki (Marabella) Breyerfest 1999 SR

$106.75

In Stock – 1 available


Breyer Model Horse Tiki (Marabella) Breyerfest 1999 SR
Beautiful Glossy mare! Tiny pinpoint rub on right hip. Tri-Eyes!

FREE SHIPPING